Što je interval pouzdanosti (engl. confidence interval)?
Raspon mogučih vrijednosti unutar kojih se s određenom vjerojatnošću nalazi populacijski parametar.

Što je razina značajnosti (engl. confidence level)?
100%-tna sigurnost u statističkim zaključivanjima je nemoguća.
Razina značajnosti nam govori sa koliko sigurnošću možemo pretpostaviti da se populacijski parametar nalazi unutar određenog intervala pouzanosti. 

Što je točkovna procjena (engl. point estimate)?
Kada želimo procijeniti neki populacijski parametar (npr. populacijski prosjek) na osnovu uzorka, najbolje što možemo je izračunati prosjek uzorka. Prosjek nekog uzoraka u tom slučaju nazivamo točkovna procjena. Kada bi ponovili uzorkovanje sa istim brojem opservacija i iz iste populacije i ponovno izračunali prosjek, teško da bi on bio identičan prosjeku izračunatom na prvom uzorku. Procjene izračunate na uzorcima (iz iste populacije i istog broja opservacija) biti će blizu, ali ne i identične, varirati će oko populacijskog parametra. Točkovne procjene izračunate na uzorcima samo su procjene populacijskog parametra.

Točkovna procjena može se na uzorku procijeniti  i za ostale populacijske parametre kao što su npr. populacijski medijan i populacijska standardna devijacija.