PRIJAVE ZA NOVI CIKLUS TEČAJA - 15.04.2023. 

Za informacije vezano uz upis, molimo Vas da nas kontaktirate na email anja@cair-center.hr ili na +385914800093

Tečaj iz biostatistike "Statistika u biomedicini - teorija i primjena"

Tečaj biostatistike u CAIR-Centru, na interaktivan i zanimljiv način, polaznike osposobljava za razumjevanje statističkih koncepata.

Prilikom završetka tečaja, polaznici će naučiti ispravno postaviti statističku hipotezu, provesti eksplorativnu analizu podataka, izraditi tablice i grafove u statističkom softveru, odabrati odgovarajući statistički test uz testiranje preduvjeta za izvođenje istog te će naučiti statistički korektno interpretirati razultate provedenih analiza.

U dogovoru s polaznicima, moguće je uključivanje vlastitih podataka u program tečaja te izvođenje adekvantnih primjera na istima.

Specifičnosti tečajeva biostatike u CAIR-Centru:

 • demonstracija praktičnih primjera uz pomoć softvera
 • predavanja su popraćena PowerPoint slide-ovima (materijali su trajno dostupni polazniku)
 • snimke predavanja dostupne su polaznicima tijekom trajanja tečaja
 • samostalan rad na zadatcima (nakon obrade pojedinih poglavlja, zadaju se zadatci radi utvrđivanja obrađenog gradiva)
 • mogućnost uključivanja vlastitih podataka u program tečaja
 • predavači su doktori znanosti (matematičari , statističari i biomedicinari) sa dugogodišnjim istustvom u primjeni statistike u znanosti i industriji
 • trajanje tečaja je ekvivalentno jednom sveučilišnom semestru što smatramo nužnim za uspješno svladavanje gradiva

Tečajevi se održavaju:

 • individulano ili za grupe
 • online ili kod klijenta 
 • kao najbolju opciju za usvajanje gradiva predlažemo održavanje tečaja 2 puta tjedno kroz 7 tjedana (14 blok sati) 
 • tečaj je moguće održati i u trajanju od 3 dana (radnim danima, u terminu od 9-16 sati)
 • postoji mogučnost pračenja tečaja i putem video snimaka uz konzultacije

Program tečaja:

1. Uvod u besplatni softver (Sas® OnDemand for Academics)
 • a. Uvoz podataka
 • b. Kontrola kvalitete podataka
 • c. Priprema podataka za analizu
 • d. Koraci za izvođenje deskriptivnih analiza
 • e. Koraci pri izradi grafičkih prikaza
 • f. Koraci za izvođenje inferencijalnih analiza
 • g. Izrada tablica i grafova u formatu prikladnom za izvještavanje  
 
2. Deskriptivna statistika
 • a. Vrste podataka
 • b. Parametri i statistike od interesa za različite vrste podataka
 • c. Grafički prikazi za različite vrste podataka
 • d. Normalna distribucija i kako ju opisujemo
 • e. Odstupanja od normalne distribucije
 • f.  Vrste istraživanja 
 • g. Populacija i uzorak
 • h. Randomizacija
3. Inferencijalna statistika:
 • a. Sampling distribucija i centralni granični teorem 
 • b. Točkovne i intervalne procjene (interval pouzdanosti za sredinu i proporciju)
 • c. Proces analize podataka
 • d. Određivanje veličine uzorka
 • e. Testiranje hipoteza: 
• odabir modela na osnovu tipa podataka i ispitivanje uvjeta za izvođenje pojedinog modela:
• t-test i t distribucija (zavisni i nezavisni uzorci) 
• analiza varijance i F distribucija
• linearna regresija (forward, backward, stepwise)
• analiza kvalitativnih podataka
• kako interpretirati omjer šansi ili 'odds ratio' te relativni rizik ili 'relative risk' 
• logistička regresija
• što kada uvjeti nisu zadovoljeni? Neparametrijski testovi ili nešto drugo
 
 
 
4. Pomoć u odabiru ispravnog pristupa za statističku analizu i interpretaciju vlastitih podataka polaznika